Anders fddesmedden somatiska (fysiska)… “Anders föddes med den somatiska (fysiska) funktionsnedsättningen Cerebral Pares (CP-skada). För honom innebär funktionsnedsättningen svårigheter att gå, tala och att använda vänster hand. Han har förutom CP-skadan dessutom epilepsi som innebär att han kan få kramper och behöver läkemedel.   Sedan ett års ålder har Anders fått stöd och hjälpmedel av habiliteringen i kommunen och en fysioterapeut hjälper honom att träna kroppens funktioner.    Anders behöver oftast, men inte alltid, rullstol för att ta sig fram.   Idag är Anders 25 år och studerar på Komvux. Han läser på distans men åker till skolan med kommunaltrafik en gång i veckan.”   Fråga:  Hur påverkar Anders livsvillkor, hans hälsa och livskvalitet?  Health ScienceScienceNursing BIO 110

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
“Anders fddesmedden somatiska (fysiska)… “Anders föddes me
Just from $10/Page
Order Essay

Order your essay today and save 10% with the discount code ESSAYHELP